Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin serwisu www.ziemiewschodnie.pl

                                                                                                                                                                                

Definicje pojęć
 • Regulamin serwisu – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, działających pod adresem https://ziemiewschodnie.pl
 • Muzeum – „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej” z adresem siedziby w Lublinie przy Placu Litewskim 3, 20-400 Lublin, email: mzwdr@mnwl.pl
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Muzeum.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Muzeum związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Muzeum jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Muzeum nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
Warunki użytkowania serwisu
 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  1. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  2. połączenie z internetem,
  3. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  4. włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  5. włączoną obsługę plików Cookie
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Muzeum, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  1. bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  2. bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  3. bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  4. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Muzeum,
  5. podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Muzeum,
  6. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Muzeum w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
Warunki komunikacji
 1. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  1. Adresu e-mail
  2. Telefonu kontaktowego
  3. Danych teleadresowych Muzeum
  4. Formularza kontaktowego
 2. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
Dane o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Muzeum oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Muzeum za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Polityka RODO” oraz w „Polityce prywatności serwisu„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 1. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  1. Adres IP
  2. Typ przeglądarki
  3. Rozdzielczość ekranu
  4. Przybliżona lokalizacja
  5. Otwierane podstrony serwisu
  6. Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  7. Rodzaj systemu operacyjnego
  8. Adres poprzedniej podstrony
  9. Adres strony odsyłającej
  10. Język przeglądarki
  11. Prędkość łącza internetowego
  12. Dostawca usług internetowych
  13. Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   1. Płeć
   1. Wiek
   2. Zainteresowania
 1. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 2. Ponadto w celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Muzeum oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Muzeum za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza następujące dane o Użytkownikach:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. e-mail
  4. identyfikatory użytkownika w portalach społecznościowych
  5. Telefon
  6. Wiek
  7. Adres zamieszkania
 3. Ponadto w celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Muzeum oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem zbiórka pamiątek realizowana jest zgodnie z odrębnym regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jego integralną część
Prawa autorskie
 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Muzeum.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Muzeum, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
Zmiany Regulaminu

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Muzeum, bez podawania przyczyn.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 3. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuując korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
Postanowienia końcowe

 

 1. Muzeum dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Muzeum terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 6. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy skontaktować się z Muzeum korzystając z jednej z poniższych form kontaktu wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@mnwl.pl
 7. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
Załączniki do Regulaminu

 

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu serwisu internetowego.
 2. Wykaz załączników:

 

  1. Załącznik Nr 1: REGULAMIN ZBIÓRKI
  2. Załącznik Nr 2: Do Regulaminu Oświadczenie Darczyńcy
  3. Załącznik Nr 3: Do Regulaminu Oświadczenie Muzeum
  4. Załącznik Nr 4: Do Regulaminu Protokół Przyjęcie Do Muzeum
  5. Załącznik Nr 5: Do Regulaminu Zgoda Na Rejestrację Historii Mówionej Oświadczenie + RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1: REGULAMIN ZBIÓRKI

 

 

REGULAMIN ZBIÓRKI

 

§1

 1. Organizatorem akcji „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych” zwanej dalej Zbiórką, jest Muzeum Narodowe w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, 20-117, ul. Zamkowa 9, instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem 122/2020, NIP: 9462700771, REGON 387167680, zwane dalej "Muzeum".
 2. Zbiórka rozpoczyna się z dniem 14 września 2020 r. i będzie prowadzona do momentu jej odwołania przez Dyrektora Muzeum.
 3. Zbiórka nie podlega rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl.
 4. Za przeprowadzenie Zbiórki odpowiedzialny jest Koordynator Zbiórki – Krystyna Rzędzian, przewodniczący Zespołu ds. koordynacji wystaw i projektów, Dział Sztuki i Kultury Wizualnej.

 

§2

 1. Celem zbiórki jest pozyskanie  i zabezpieczenie  pamiątek oraz historii mówionej tj. wspomnień związanych z Kresami – Ziemiami Wschodnimi Dawnej Rzeczypospolitej, zwanych dalej "Obiektami".
 2. Zbiórka zostanie przeprowadzona w formie przyjmowania darów rzeczowych i/lub rejestracji historii mówionej dostarczonych przez osoby wyrażające wolę nieodpłatnego przekazania Obiektów, zwane dalej Darczyńcami.
 3. Zbiórka zostanie przeprowadzona przez pracowników Muzeum, posiadających stosowny identyfikator z logo Muzeum.

 

§3

 1. Obiekty będą przyjmowane przez pracowników w punkcie Zbiórki w Pałacu Lubomirskich (Plac Litewski 3, 20-080 Lublin) – przyszłej siedzibie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, bądź innej lokalizacji wskazanej przez Dyrektora Muzeum, a także w tymczasowych punktach Zbiórki – w miejscach ogłoszonych na stronie internetowej Muzeum.
 2. Muzeum ogłosi na własnej stronie internetowej terminy, w których pracownicy Muzeum pełnią dyżur w punkcie Zbiórki wskazanym w ust. 1 w celu przyjmowania Obiektów oraz terminy przeprowadzenia akcji w tymczasowych punktach Zbiórki.
 3. Osoby zainteresowane przekazaniem Obiektów powinny zgłosić to telefonicznie pod numerem: +48 726 022 100 lub mailowo na adres: zbiorka@mnwl.pl celem ustalenia terminu przekazania Obiektu i/lub historii mówionej.
 4. Osoby zainteresowane przekazaniem Obiektów powinny dostarczyć je w ustalonym terminie do punktu Zbiórki wskazanego w ust. 1 lub tymczasowych punktów Zbiórki, o których mowa w ust. 1.
 5. W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum może dokonać odbioru Obiektów w miejscu uzgodnionym z Darczyńcą, po uprzednim przekazaniu przez Darczyńcę opisu tych Obiektów wraz dokumentacją fotograficzną oraz uzgodnieniu tego faktu telefonicznie: +48 726 022 100, listownie na adres siedziby Muzeum bądź mailowo: zbiorka@mnwl.pl.

§4

 1. Przekazanie Obiektów musi zostać potwierdzone w dniu ich przekazania odpowiednimi dokumentami:
 1. w przypadku przekazania darów rzeczowych spisane zostaje:
 1. oświadczenie Darczyńcy o przekazaniu daru, 3 egzemplarze (1 dla Darczyńcy, 2 dla Muzeum) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1;
 2. oświadczenie Muzeum o przyjęciu daru, 3 egzemplarze (1 dla Darczyńcy, 2 dla Muzeum) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2;
 3. protokół przyjęcia potwierdzający fizyczne przekazanie daru, 2 egzemplarze (po 1 dla Darczyńcy i Muzeum) – wzór protokołu  stanowi Załącznik nr 3;
 1. w przypadku przekazania historii mówionej spisana zostaje zgoda na rejestrację i wykorzystanie przez Muzeum powstałych nagrań (3 egzemplarze, 1 dla Darczyńcy, 2 dla Muzeum) – wzór zgody stanowi Załącznik nr 4.
 1. Pracownicy Muzeum odpowiedzialni za przyjęcie Obiektów są zobowiązani do zebrania od Darczyńcy danych niezbędnych do podpisania dokumentów wymienionych w ust. 1.
 2. Pracownicy Muzeum wykonają fotografię dokumentującą stan zachowania Obiektu w chwili przekazania go do Muzeum.

§5

 1. Pozyskane Obiekty zostaną włączone do ewidencji zbiorów Muzeum, w pierwszej kolejności na zasadach ogólnych. Wartość historyczna i materialna Obiektów zostanie oceniona podczas posiedzenia Komisji ds. Nabywania Dzieł Sztuki i Obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie. Ewentualne wpisanie pozyskanych podczas Zbiórki Obiektów do inwentarza będzie mogło nastąpić  na podstawie decyzji ww. Komisji.
 2. Pracownicy uczestniczący w Zbiórce nie rozpatrują ofert sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach oferty takie mogą zostać przedstawione Komisji ds. Nabywania Dzieł Sztuki i Obiektów, która rozpatrzy je w trybie przewidzianym regulaminem wewnętrznym.

§6

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przekazywanych Obiektów.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zbiórki bez podania przyczyny.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2: Do Regulaminu Oświadczenie Darczyńcy

 

                                                                                                                                 Miejsce, data

 ………………………………………………………………

 

Oświadczenie o przekazaniu daru

nr………………………….

Ja, niżej podpisany/a ………………….…………………………...………………………………………………….……………….. zamieszkały/a w ……….……………………………………………………………………………………………….……….………….

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………………..

zwany/a dalej Darczyńcą

 

niniejszym przekazuję w darze obiekt/y do Muzeum Narodowego w Lublinie

z siedzibą w Lublinie, 20-117, ul. Zamkowa 9, instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod numerem 122/2020, NIP: 9462700771, REGON 387167680, zwanego dalej Muzeum.

 

§ 1 Oświadczenia

 1. Przedmiotem darowizny są obiekty, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Łączna liczba darowanych obiektów wynosi …….. .
 2. Przedmiot darowizny przekazuję w związku z prowadzoną przez Muzeum akcją „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, zwanej dalej Zbiórką.
 3. Oświadczam, że jestem właścicielem przedmiotu darowizny oraz przysługują mi do niego autorskie prawa majątkowe. Wraz z wydaniem przedmiotu darowizny przenoszę na Muzeum nieodpłatnie całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu darowizny wraz z prawem wykonywania praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 ustawy z dnia 3 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Oświadczam, że przedmiot darowizny nie jest ograniczony ani obciążony żadnymi prawami osób trzecich.
 5. Oświadczam, że wydanie przedmiotu darowizny następuje wraz z podpisaniem niniejszego oświadczenia.

 

§ 2 Zgody

 1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, aby w przypadku eksponowania lub publikowania wizerunku obiektów wchodzących w skład przedmiotu darowizny, Muzeum zamieściło informację o Darczyńcy według następującego schematu: imię i nazwisko Darczyńcy, miejsce pochodzenia obiektu – miejsce zamieszkania Darczyńcy (np. Jan Kowalski, Lwów – Wrocław).
 2. Wyrażam / nie wyrażam zgody* na umieszczenie imienia i nazwiska Darczyńcy w ogólnym spisie Darczyńców Zbiórki, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Zbiórki.

 

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Dane kontaktowe Darczyńcy: telefon ……………………….………………, e-mail ………………..………………………… ……………………, adres  do korespondencji ………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 1. Dane kontaktowe Muzeum :
 1. biuro obsługi Zbiórki: telefon +48 726 022 100, e-mail: zbiorka@mnwl.pl,
 2. koordynator Zbiórki: Krystyna Rzędzian, k.rzedzian@mnwl.pl.
 1. Dane osobowe Darczyńcy będą administrowane przez Muzeum na zasadach określonych w Polityce prywatności Muzeum dostępnej na stronie internetowej: https://www.mnwl.pl/Polityka_prywatnosci-1-489.html/.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego oświadczenia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
 2. Oświadczenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Darczyńcy i dwóch dla Muzeum.

 

 

…………………………………………………………………………

                                                                       Darczyńca

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik Nr 3: Do Regulaminu Oświadczenie Muzeum

 

 

                                                                                                                                    Miejsce, data

 ………………………………………………………………

 

Oświadczenie o przyjęciu daru

nr………………………….

Muzeum Narodowe w Lublinie z siedzibą w Lublinie, 20-117, ul. Zamkowa 9, instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury pod numerem 122/2020, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, NIP: 9462700771, REGON 387167680, zwanego dalej Muzeum.

niniejszym przyjmuje obiekt/y przekazane w darze przez

Pana/Panią .…………………………...………………………………………………….…………………………………………………. zamieszkałego/ą w …….……………………………………………………………………………………………….……….………….

legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………….

zwanego/ą dalej Darczyńcą

 

§ 1 Oświadczenia

 1. Przedmiotem darowizny, na podstawie Oświadczenia o przekazaniu daru nr …………………………………… są obiekty, których wykaz stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Łączna liczba darowanych obiektów wynosi …….. .
 2. Muzeum przyjmuje przedmiot darowizny w związku z prowadzoną przez Muzeum akcją „Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, zwanej dalej Zbiórką.
 3. Muzeum oświadcza, że przedmiot darowizny zostanie włączony do ewidencji zbiorów Muzeum oraz że zapewni dla przedmiotu darowizny bezpieczne warunki przechowywania, właściwe dla materiału i technologii jego wykonania.
 4. Wartość historyczna i materialna obiektów wchodzących w skład przedmiotu darowizny zostanie oceniona podczas posiedzenia Komisji ds. Nabywania Dzieł Sztuki i Obiektów w Muzeum Narodowym w Lublinie.
 5. Przyjęcie przedmiotu darowizny następuje z podpisaniem niniejszego oświadczenia.

 

 

§ 3 Dane kontaktowe

 1. Dane kontaktowe Darczyńcy: telefon ……………………….………………, e-mail ………………..………………………… ……………………, adres  do korespondencji ………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

 1. Dane kontaktowe Muzeum :
 1. biuro obsługi Zbiórki: telefon +48 726 022 100, e-mail: zbiorka@mnwl.pl,
 2. koordynator Zbiórki: Krystyna Rzędzian, k.rzedzian@mnwl.pl.
 1. Dane osobowe Darczyńcy będą administrowane przez Muzeum na zasadach określonych w Polityce prywatności Muzeum dostępnej na stronie internetowej: https://www.mnwl.pl/Polityka_prywatnosci-1-489.html/.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego oświadczenia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
 2. Oświadczenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Darczyńcy i dwóch dla Muzeum.

 

 

….………………………………..
Muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4: Do Regulaminu Protokół Przyjęcie Do Muzeum

 

 

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE

ul. Zamkowa 9, 20-117 LUBLIN

tel. (0-81)  53 250 01 do 03, fax (0-81) 53 217 43

 

 

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA nr __________

przedmiotu do Muzeum Narodowego w Lublinie

sporządzony dnia __________ w Lublinie

 

P r z e k a z u j ą c y:

ADRES:

 

P r z y j m u j ą c y:  MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

REPREZENTANT:

DZIAŁ:

 

P r z e d m i o t     p r z y j ę c i a: 

Przedmioty wg załączonego wykazu (załącznik nr 1, pozycji…...)

 

C e l   p r z y j ę c i a:

Dar do Muzeum.

 

Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach.

 

 

„Przekazujący”                                                        „Przyjmujący”

                                                                                               pieczątka i podpis

           

                        _________________                                                        ______________

 

Załącznik nr 1

do Protokołu przyjęcia nr …………….. z dn. ………………………

 

Wykaz przyjętych przedmiotów:

1………………………….

 

 

Razem pozycji: ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5: Do Regulaminu Zgoda Na Rejestrację Historii Mówionej Oświadczenie + RODO

 

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na udzielenie wywiadu i wykorzystanie przekazu na cele związane
z działalnością Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

 

 Ja, niżej podpisany/a ……………………………………...………………………………………………….…….. zamieszkały/a w ……….……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

wyrażam zgodę

na udzielenie wywiadu z możliwością wykorzystania mojego przekazu/wizerunku* utrwalonego w trakcie nagrania audio/video* na cele działalności Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej powstającego w ramach Muzeum Narodowego w Lublinie – zwanego dalej „Muzeum”.

 

            Jednocześnie oświadczam, że bezterminowo i nieodpłatnie przenoszę bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z ww. okolicznościami na rzecz i za zgodą Muzeum na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w art. 50 ustawy z dnia 3 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

 • 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi a także w zakresie:
 1. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach, materiałach
  i działaniach promocyjnych;
 2. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji;
 3. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w promocji;
 4. wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczej (uploading, downloading);
 5. zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
 6. zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci WWW w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotniania dzieła przez każdego użytkownika sieci publicznej;
 7. digitalizacji.
 • 2) w zakresie rozpowszechniania dzieł w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
 •  

  Dodatkowo oświadczam, że: wykorzystanie udzielonego wywiadu i wykorzystanie mojego przekazu /wizerunku, zgodnie ze zgodą, której udzielam, nie narusza niczyich dóbr osobistych, ani innych praw oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum, Klauzula RODO, na zasadach określonych w Polityce prywatności Muzeum dostępnej na stronie internetowej: https://www.mnwl.pl/Polityka_prywatnosci-1-489.html/.

 

 

 …………………………..……………………………………………………

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

*niepotrzebne skreślić