Przejdź do treści

Szeptycki Stanisław Maria Jan Teofil

Szeptycki Stanisław Maria Jan Teofil

Data urodzin

      

Data śmierci


Polski generał broni, szef Sztabu Generalnego WP, minister Spraw Wojskowych RP, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. 

Urodził się 3 listopada 1867 r. w Przyłbicach (powiat jaworowski, województwo lwowskie) w rodzinie ziemianina Jana Kantego hr. Szeptyckiego (1836–1912) oraz Zofii z Fredrów Szeptyckiej (1837–1904). Miał 2 braci: Andrzeja Szeptyckiego (1865–1944), metropolitę lwowskiego, i Klemensa Szeptyckiego (1869–1951), działacza polityczno-społecznego. W latach 1905–1917 był żonaty z księżniczką Marią Józefiną Sapieha-Kodeńską (1884–1917), od 1925 do1950 r. ze Stanisławą Olizar-Wołczkiewicz (1899–1977).
W 1885 r. rozpoczął naukę w Oddziale Artylerii Akademii Wojskowo-Technicznej w Wiedniu. Ukończył w 1888 r. w stopniu podporucznika, a następnie otrzymał przydział do 3. Dywizji Artylerii Polowej w Jarosławiu. W 1890 r. ukończył Wyższą Szkołę Jazdy w Wiedniu, a w 1896 r. Wyższą Szkołę Wojenną. W latach 1899–1904 pełnił funkcję kapitana Sztabu Generalnego, w tym czasie uzyskiwał kolejne awanse. W 1904 r. został mianowany austriackim attaché wojskowym przy armii rosyjskiej w Mandżurii podczas wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1905). W 1912 r. mianowano go attaché wojskowym w Rzymie. W 1914 r. został pułkownikiem Sztabu Generalnego. W trakcie I wojny światowej był szefem sztabu II Korpusu w armii austriackiej. W 1916 r. stanął na czele III Brygady Legionów. Otrzymał stopień generała majora. W 1917 r. został generalnym gubernatorem austriackiej strefy okupacyjnej Królestwa Polskiego z siedzibą w Lublinie, gdzie działał na rzecz budowy polskiej administracji i zaplecza gospodarczego. W tym czasie był zwolennikiem utworzenia unii Polski z monarchią Habsburgów o charakterze personalnym. Ustąpił ze stanowiska w proteście przeciwko postanowieniom traktatu ryskiego. W 1918 r. został szefem Sztabu Generalnego z nominacji Józefa Piłsudskiego. W 1919 r. był zdecydowanym zwolennikiem sojuszu polsko-ukraińskiego. Największe niebezpieczeństwo dla państwa polskiego widział w komunizmie. Uważał, że wobec zagrożenia ze strony bolszewików należy ułożyć poprawne stosunki polityczne ze wszystkimi sąsiednimi państwami. W 1919 r. objął dowództwo Frontu Litewsko-Białoruskiego, natomiast w czasie wojny polsko-bolszewickiej Frontu Północno-Wschodniego, zaostrzył się wtedy jego konflikt z Józefem Piłsudskim. Szeptycki uważał, że zapewnienie pełni swobód obywatelskich mniejszościom narodowym będzie gwarantem ich lojalności wobec Rzeczypospolitej. Popierał sprawę niezależności Ukrainy, stąd też w obliczu fiaska koncepcji federacyjnej, nie zgadzając się z przyjętą polityką narodowościową, zdecydował się na pozostanie na uboczu polityki wobec ludności ukraińskiej.
W 1921 r. został Inspektorem Armii w Krakowie, w roku następnym objął dowództwo nad oddziałami zajmującymi część Górnego Śląska przyznaną Polsce. Działał na rzecz przyłączenia do Polski spornych terenów Górnego Śląska i wspierał III powstanie śląskie. W 1923 r. otrzymał funkcję ministra spraw wojskowych w rządzie Wincentego Witosa, co jeszcze bardziej pogłębiło jego konflikt z Piłsudskim. W tym samym roku powrócił na stanowisko Inspektora Armii w Krakowie. Od 1938 r. objął funkcję prezesa Krajowego Towarzystwa Naftowego. W czasie II wojny światowej pomagał w organizacji siatki przerzutowej na zachód Europy. Od 1945 r. sprawował funkcję prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Zmarł 9 października 1950 r. w Korczynie.

 

Literatura:

 

Fertacz Sylwester, Generał Stanisław Szeptycki jako dowódca wojsk polskich w latach 1919–1922 wobec północno-wschodnich i południowo-zachodnich kresów Rzeczpospolitej, „Wieki Stare i Nowe” 2010, t. 2, s. 58–73.

 

Gaul Jerzy, Józef Piłsudski. Źródła z lat 1914–1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, t. II: Ogólne Archiwum Administracji, Archiwum Domu, Dworu i Państwa, Warszawa 2017.

 

Lewandowski Jan, Lubelscy c. i k. generałowie-gubernatorzy (1915–1918), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F – Historia”, vol. LXVIII, z. 1–2 (2013), s. 7–23.

 

Mikietyński Piotr, Generał Stanisław hrabia Szeptycki. Między Habsburgami a Rzecząpospolitą, Kraków 1999.

 

Wojtaszek Andrzej, Generał broni Stanisław Szeptycki, Szczecin 2000.

 

źródło wykorzystanej fotografii: wikimedia.org

 

opracowała dr Anna Wilk-Zielińska